Organizacja roku

Zarządzenie Nr 240/2017/2018

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie organizacj roku akademickiego 2018/2019

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 – j.t. z późn. zm.) w związku z § 4, 5 i 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2018/2019:
1 października 2018 r.Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.okres zajęć dydaktycznych
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r.wakacje zimowe
1 – 14 lutego 2019 r.zimowa sesja egzaminacyjna
15 – 21 lutego 2019 r.zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 16 czerwca 2019 r.okres zajęć dydaktycznych
19 – 23 kwietnia 2019 r.wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2019 r.letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 31 sierpnia 2019 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia
terenowe, praktyki zawodowe)
2 – 29 września 2019 r.sesja egzaminacyjna

2

  1. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się 28 września

2018 r.

  1. W roku  akademickim  2018/2019  ustanawia  się  następujące  dni  wolne  od  zajęć  dydaktycznych:

1 października 2018 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2018 r., 2 listopada 2018 r.,

2 maja 2019 r., 8 maja 2019 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust. 3.

  1. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
  1. W dniu 9 czerwca 2009 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.3

Traci moc Zarządzenie Nr 192/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29 marca 2018 r.4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki